آموزش (مانیتوبا) تنهادوره پیشرفته جهان درصنعت شترمرغ

کتاب علمی وکاربردی همراه بامهارتها(ترجمه شرکت آریاکن)

۱-آناتومی       ۲-انکوباتوروتولد  ۳-مدیریت جوجه هاوپرندگان جوان   ۴-مراقبتهای دام ودامپزشکی  ۵-مدیریت پرندگان بالغ ومولد  ۶-امکانات  ۷-محصولات نهایی       ۸-تغذیه دام  ۹-گوشت     ۱۰-بازاریابی        (ازما تهیه کنید)

Comments are closed.